Gramatika

Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností.


Gramatika
Členy
Členy určité
Členy určité a neurčité
Nulový člen
Členy: mix
Podstatná jména
Se čl. neurčitým
Množné číslo
Podstatná jména: mix
Skloňování podst. jmen
Slabé skloňování podst. jm.
Silné skloňování podst. jm.
Nepravidelné skloňování podstatných jmen
Skloňování podst. jmen: mix
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Nepravidelné stup. příd. jm.
Stupňování příd. jm.: mix
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po zájmenech
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
Zájmenná příslovce
Tázací příslovce
Příslovce způsobu
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Předložky s 2. pádem
Splývání předložek a členů
Předložky: mix
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Tázací zájmena
Ukazovací zájmena
Neurčitá zájmena
Zvratná zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá slovesa – přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Způsobová (modální) slovesa – přítomný čas
Přítomný čas: mix
Préteritum
Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
Silná slovesa – préteritum
Způsobová (modální) slovesa – préteritum
Préteritum: mix
Perfektum
Slabá a silná slovesa
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden
Spojky
Spojky als a wie
Spojky als a wenn
Spojky souřadící
Spojky podřadící
Spojky: mix
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Pořádek slov ve větě: mix
Pořádek slov ve větě po spojkách
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
Zápor
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami


Stavba vět

Skládání slovíček do správného pořadí.


Gramatika
Slovesa
Přítomný čas
Slovesa sein a haben
Slabá slovesa – přítomný čas
Préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Stavba vět
Pořádek slov ve větě
Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
Se způsobovým slovesem – přítomný čas
Se způsobovým slovesem – préteritum
Perfektum
Pořadí předmětů ve větě
Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s „zu“)
Nepřímý pořádek slov
W-Fragen
Rozkaz
Nepřímé otázky
Pořádek slov ve větě po spojkách
Vztažné věty
Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
Po spojkách weil a denn
Zápor


Vpisování

Cvičení, ve kterém píšete odpověď na klávesnici.


Gramatika
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
Skloňování příd. jmen
Skloňování příd. jm. po čl. urč.
Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
Skloňování příd. jm. po množ. čís.
Skloňování příd. jm. po zájmenech
Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
Slovesa
Perfektum
Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
Silná slovesa – perfektum
Způsobová (modální) slovesa – perfektum
Trpný rod průběhový
Trpný rod přítomného času
Trpný rod budoucího času
Trpný rod préterita a perfekta
Konjunktiv II
Slabá slovesa – Konjunktiv II
Silná slovesa – Konjunktiv II
Způsobová (modální) slovesa – Konjunktiv II
Slovesa sein, haben a werden – Konjunktiv II
Spojky
Spojky podvojné
Spojky als a wenn
Spojky weil a denn
Stavba vět
Předložkové vazby
Vazby sloves s předložkami
Předložkové vazby příd. jmen


Diktáty online

Rychlá příprava na diktáty. Do textu doplňujete na vybraná místa správnou variantu ze dvou možností.


Gramatika
Členy
Členy: mix
Předložky
Předložky se 3. pádem
Předložky se 4. pádem
Předložky se 3. a 4. pádem
Zájmena
Osobní zájmena
Přivlastňovací zájmena
Tázací zájmena
Zájmena: mix
Slovesa
Přítomný čas
Slabá slovesa – přítomný čas
Silná slovesa – přítomný čas
Préteritum
Silná slovesa – préteritum
Slovesa sein, haben a werden – préteritum
Smíšená slovesa – préteritum
Perfektum
Silná slovesa – perfektum
Perfektum: mix
Slovesa sein, haben a werden – perfektum
Budoucí čas
Budoucí čas za pomoci slovesa werden


Rozřazovačka

Třídění pojmů do kategorií.


Gramatika
Podstatná jména
Rody podstatných jmen
Přídavná jména
Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
Předložky
Předložky jednotlivých pádů
Slovesa
Časy silných sloves
Časy slabých sloves


Roboti

Závody na rychlost proti robotům. Jednoduché ovládání výběrem ze dvou možností.


Gramatika
      Členy
           Členy: mix
1
2
3
4
Spustit
      Podstatná jména
           Podstatná jména: mix
1
2
3
4
5
Spustit
      Předložky
           Předložky: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
      Zájmena
           Zájmena: mix
1
2
3
4
5
Spustit
      Slovesa
           Přítomný čas
                Přítomný čas: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
1
2
3
Spustit
           Préteritum
                Préteritum: mix
1
2
3
4
Spustit
      Stavba vět
           Pořádek slov ve větě
                Pořádek slov ve větě: mix
1
2
3
4
5
6
Spustit
NAPIŠTE NÁM

Nevíte si rady?

Nejprve se prosím podívejte na časté dotazy:

Časté dotazy Návody pro rodiče Návody pro učitele

Čeho se zpráva týká?

Vzkaz Obsah Ovládání Přihlášení Licence