Aktivní závody

Založení nového závodu

Gramatika
    Členy
       Členy určité
       Členy určité a neurčité
       Nulový člen
       Členy: mix
    Podstatná jména
       Se čl. neurčitým
       Množné číslo
       Podstatná jména: mix
       Skloňování podst. jmen
          Slabé skloňování podst. jm.
          Silné skloňování podst. jm.
          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
          Skloňování podst. jmen: mix
    Přídavná jména
       Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
          Nepravidelné stup. příd. jm.
          Stupňování příd. jm.: mix
       Skloňování příd. jmen
          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
          Skloňování příd. jm. po zájmenech
          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
          Skloňování příd. jm.: mix
    Příslovce
       Zájmenná příslovce
          Tázací příslovce
       Příslovce způsobu
    Předložky
       Předložky se 3. pádem
       Předložky se 4. pádem
       Předložky se 3. a 4. pádem
       Předložky s 2. pádem
       Splývání předložek a členů
       Předložky: mix
    Zájmena
       Osobní zájmena
       Přivlastňovací zájmena
       Tázací zájmena
       Ukazovací zájmena
       Neurčitá zájmena
       Zvratná zájmena
       Zájmena: mix
    Slovesa
       Přítomný čas
          Slovesa sein a haben
          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
          Slabá slovesa - přítomný čas
          Silná slovesa – přítomný čas
          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
          Přítomný čas: mix
       Préteritum
          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
          Silná slovesa – préteritum
          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
          Préteritum: mix
       Perfektum
          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
       Budoucí čas
          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
    Spojky
       Spojky als a wie
       Spojky als a wenn
       Spojky souřadící
       Spojky podřadící
       Spojky: mix
    Stavba vět
       Pořádek slov ve větě
          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
          Pořadí předmětů ve větě
          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
          Pořádek slov ve větě: mix
       Pořádek slov ve větě po spojkách
          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
       Zápor
       Zápor
Slovíčka
    Podstatná jména -
       Čas: dny, měsíce, roční obd.
       Časové určení
       Abstraktní: mix
    Podstatná jména - zvířata
       Zvířata - ptáci
       Zvířata: mix
    Podstatná jména - příroda, svět
       Počasí
       Zeměpisné názvy
       Příroda, svět: mix
       Les
    Podstatná jména - lidi a spol
       Části těla
       Oblečení, móda
       Rodina, vztahy
       Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
       Podstatná jména - lidé: mix
       Pohádky
       V restauraci
       Nouzové situace
       Na úřadě
       Země a obyvatelé
    Podstatná jména - věci
       Dům, části domu, nábytek
       Město, budovy
       Dopravní prostředky
       Moderní technologie, média
       Podstatná jména - věci: mix
       Zahrada
       Vybavení koupelny
       Vybavení kuchyně
    Slovesa
       Pohyb
       Základní slovesa
       Abstraktní slovesa
       Tělo (slovesa)
       Komunikace (slovesa)
       Činnosti v domácnosti
       Vztahy mezi lidmi (slovesa)
       Sport (slovesa)
       Kriminálka (slovesa)
       Slovesa: mix
    Přídavná jména, příslovce
       Základní přídavná jména
       Vlastnosti lidí
       Přídavná jména, příslovce: mix
    Různé tematické
       Potraviny, jídla, nápoje
       Hudba, film, divadlo
       Škola, školní vybavení, činnosti
       Na stavbě
Slovíčka: podstatná a přídavná jména
    Základní údaje a slovíčka
       Čísla
       Tvary a tělesa

Závody robotů pro více hráčů

  1. První hráč založí závod
  2. Ostatní hráči se připojí ke hře a první hráč ji odstartuje
  3. Odpovídáte na otázky a závodíte
  4. Závod je ukončen po dojetí všech robotů do cíle

zavody-ukazka_zavodu

NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Děkujeme.

Odeslat