Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatná jména
              Se čl. neurčitým
              Množné číslo
              Podstatná jména: mix
              Skloňování podst. jmen
                          Slabé skloňování podst. jm.
                          Silné skloňování podst. jm.
                          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
                          Skloňování podst. jmen: mix
              Rody podstatných jmen
Přídavná jména
              Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
                          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
                          Nepravidelné stup. příd. jm.
                          Stupňování příd. jm.: mix
              Skloňování příd. jmen
                          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
                          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
                          Skloňování příd. jm. po množ. čís.
                          Skloňování příd. jm. po zájmenech
                          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
                          Skloňování příd. jm.: mix
Příslovce
              Zájmenná příslovce
                          Tázací příslovce
              Příslovce způsobu
Předložky
              Předložky se 3. pádem
              Předložky se 4. pádem
              Předložky se 3. a 4. pádem
              Předložky s 2. pádem
              Předložky jednotlivých pádů
              Splývání předložek a členů
              Předložky: mix
Zájmena
              Osobní zájmena
              Přivlastňovací zájmena
              Tázací zájmena
              Ukazovací zájmena
              Neurčitá zájmena
              Zvratná zájmena
              Zájmena: mix
Slovesa
              Přítomný čas
                          Slovesa sein a haben
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá slovesa - přítomný čas
                          Silná slovesa – přítomný čas
                          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
                          Přítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
                          Silná slovesa – préteritum
                          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden – préteritum
                          Smíšená slovesa – préteritum
              Perfektum
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
                          Silná slovesa – perfektum
                          Způsobová (modální) slovesa – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
              Budoucí čas
                          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
              Trpný rod průběhový
                          Trpný rod přítomného času
                          Trpný rod budoucího času
                          Trpný rod préterita a perfekta
              Konjunktiv II
                          Slabá slovesa - Konjunktiv II
                          Silná slovesa - Konjunktiv II
                          Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II
                          Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II
              Časy slabých sloves
Spojky
              Spojky podvojné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky souřadící
              Spojky podřadící
              Spojky: mix
Stavba vět
              Pořádek slov ve větě
                          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
                                      Se způsobovým slovesem - přítomný čas
                                      Se způsobovým slovesem - préteritum
                                      Perfektum
                          Pořadí předmětů ve větě
                          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
                          Pořádek slov ve větě: mix
              Pořádek slov ve větě po spojkách
                          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
                          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
                          Po spojkách weil a denn
              Zápor
              Předložkové vazby
                          Předložkové vazby sloves
                          Předložkové vazby příd. jmen
              Zápor

Slovíčka

Podstatná jména -
              Čas: dny, měsíce, roční obd.
              Časové určení
              Abstraktní: mix
Podstatná jména - zvířata
              Zvířata farma
              Zvířata - ptáci
              Zvířata: mix
Podstatná jména - příroda, svět
              Ovoce
              Zelenina
              Počasí
              Zeměpisné názvy
              Příroda, svět: mix
              Les
Podstatná jména - lidi a spol
              Části těla
              Oblečení, móda
              Rodina, vztahy
              Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
              Podstatná jména - lidé: mix
              Pohádky
              V restauraci
              Nouzové situace
              Na úřadě
              Země a obyvatelé
Podstatná jména - věci
              Dům, části domu, nábytek
              Město, budovy
              Dopravní prostředky
              Moderní technologie, média
              Podstatná jména - věci: mix
              Zahrada
              Vybavení koupelny
              Vybavení kuchyně
Slovesa
              Pohyb
              Základní slovesa
              Abstraktní slovesa
              Tělo (slovesa)
              Komunikace (slovesa)
              Činnosti v domácnosti
              Vztahy mezi lidmi (slovesa)
              Sport (slovesa)
              Kriminálka (slovesa)
              Slovesa: mix
Přídavná jména, příslovce
              Základní přídavná jména
              Vlastnosti lidí
              Přídavná jména, příslovce: mix
Různé tematické
              Potraviny, jídla, nápoje
              Hudba, film, divadlo
              Škola, školní vybavení, činnosti
              Na stavbě

Slovíčka: podstatná a přídavná jména

Základní údaje a slovíčka
              Abstraktní: mix
              Přídavná jména, příslovce: mix
              Čísla
              Tvary a tělesa
              Barvy
              Dny a čas
              Měsíce a roky
              Základní přídavná jména
Lidé
              Rodina a vztahy
              Národnosti
              Části těla
              Oblečení a móda
              Vlastnosti a pocity
Zvířata
              Ptáci
              Zvířata: mix
              Domácí a farmářská zvířata
              Exotická zvířata
              Lesní zvířata
Příroda a svět
              Počasí
              Rostliny a stromy
              Krajina a Země
              Příroda, svět: mix
Volný čas
              Kultura - film, hudba, divadlo
              Sport
Bydlení
              Dům - jeho části a vybavení
              Vybavení kuchyně
              Vybavení koupelny
              Zahrada
              Podstatná jména - věci: mix
Jídlo
              Potraviny a nápoje
              Ovoce a zelenina
Místa a stavby
              Město a budovy
              Škola a studium
              Úřad a kancelář

Slovíčka: tematická slovíčka

Cestování
              Státy
              Doprava a dopravní prostředky
              Situace na silnici
Zdraví
              Orgány a nemoci
              U lékaře, v nemocnici a lékárně
              Zdravý životní styl
Služby
              V restauraci
              Na poště
              Nouzové situace
Ostatní
              Média a technologie
              Pohádky
              Na stavbě
NAPIŠTE NÁM

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.

Odeslat