Přehled všech témat


Gramatika

Členy
              Členy určité
              Členy neurčité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatná jména
              Se čl. určitým
              Se čl. neurčitým
              Vlastní jména
              Množné číslo
              Podstatná jména: mix
              Skloňování podst. jmen
                          Slabé skloňování podst. jm.
                          Silné skloňování podst. jm.
                          Nepravidelné skloňování podstatných jmen
                          Skloňování podst. jmen: mix
              Rody podstatných jmen
Přídavná jména
              Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
                          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
                          Nepravidelné stup. příd. jm.
                          Stupňování příd. jm.: mix
              Skloňování příd. jmen
                          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
                          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
                          Skloňování příd. jm. po množ. čís.
                          Skloňování příd. jm. po zájmenech
                          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
                          Skloňování příd. jm.: mix
              Přídavná jména: mix
Příslovce
              Zájmenná příslovce
                          Tázací příslovce
                          Ukazovací příslovce
              Příslovce směru
              Příslovce: mix
              Příslovce způsobu
Předložky
              Předložky se 3. pádem
              Předložky se 4. pádem
              Předložky se 3. a 4. pádem
              Předložky s 2. pádem
              Předložky časové
              Předložky místní
              Předložky jednotlivých pádů
              Splývání předložek a členů
              Předložky: mix
Zájmena
              Osobní zájmena
              Přivlastňovací zájmena
              Tázací zájmena
              Ukazovací zájmena
              Neurčitá zájmena
              Zájmena man a es
              Zvratná zájmena
              Zájmena: mix
Slovotvorba
              Tvorba slov, přechylování mězi vět. členy
              Zpodstatnělá přídavná jména
Slovesa
              Přítomný čas
                          Slovesa sein a haben
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá slovesa - přítomný čas
                          Silná slovesa – přítomný čas
                          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
                          Přítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
                          Silná slovesa – préteritum
                          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden – préteritum
                          Smíšená slovesa – préteritum
              Perfektum
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
                          Silná slovesa – perfektum
                          Způsobová (modální) slovesa – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
              Budoucí čas
                          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
              Trpný rod průběhový
                          Trpný rod přítomného času
                          Trpný rod budoucího času
                          Trpný rod préterita a perfekta
                          Pasivum průběhové: mix
              Ustálené vazby
                          Ustálené vazby sloves
                          Ustálené vazby příd. a podst. jmen
              Konjunktivy
                          Konjunktiv préterita
                          Konjunktiv plusquamperfekta
              Konjunktiv II
                          Slabá slovesa - Konjunktiv II
                          Silná slovesa - Konjunktiv II
                          Způsobová (modální) slovesa - Konjunktiv II
                          Slovesa sein, haben a werden - Konjunktiv II
              Časy silných sloves
              Časy slabých sloves
Spojky
              Spojky podvojné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
              Spojky souřadící
              Spojky podřadící
              Spojky: mix
Stavba vět
              Pořádek slov ve větě
                          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
                                      Se způsobovým slovesem - přítomný čas
                                      Se způsobovým slovesem - préteritum
                                      Perfektum
                          Pořadí předmětů ve větě
                          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
                          Pořádek slov ve větě: mix
              Pořádek slov ve větě po spojkách
                          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
                          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
                          Po spojkách weil a denn
                          Po spojkách: mix
              Zápor
              Předložkové vazby
                          Předložkové vazby sloves
                          Předložkové vazby příd. jmen
                          Předložkové vazby podst. jmen
                          Předložkové vazby: mix
              Zápor

Slovíčka

Podstatná jména -
              Čísla
              Čas: dny, měsíce, roční obd.
              Tvary
              Časové určení
              Matematika
              Abstraktní: mix
Podstatná jména - zvířata
              Zvířata farma
              Zvířata - ptáci
              Zvířata - les
              Zvířata - hmyz
              Zvířata - exotická
              Zvuky zvířat
              Zvířata: mix
Podstatná jména - příroda, svět
              Ovoce
              Zelenina
              Kytky, stromy
              Počasí
              Zeměpisné názvy
              Příroda, svět: mix
              Les
Podstatná jména - lidi a spol
              Části těla
              Orgány
              Oblečení, móda
              Rodina, vztahy
              Zaměstnání
              Zdraví, nemoci, zdravý životní styl
              Pocity, nálady
              Podstatná jména - lidé: mix
              Pohádky
              V restauraci
              Nouzové situace
              Na úřadě
              Země a obyvatelé
Podstatná jména - věci
              Dům, části domu, nábytek
              Město, budovy
              Dopravní prostředky
              Stroje, nářadí
              Kuchyň, vybavení
              Hudební nástroje
              Moderní technologie, média
              Podstatná jména - věci: mix
              Zahrada
              Vybavení koupelny
              Vybavení kuchyně
Slovesa
              Pohyb
              Běžné činnosti
              Základní slovesa
              Abstraktní slovesa
              Tělo (slovesa)
              Komunikace (slovesa)
              Činnosti v domácnosti
              Vztahy mezi lidmi (slovesa)
              Sport (slovesa)
              Kriminálka (slovesa)
              Slovesa: mix
Přídavná jména, příslovce
              Základní přídavná jména
              Vlastnosti lidí
              Barvy
              Příslovce (čas, místo, ...)
              Přídavná jména, příslovce: mix
Různé tematické
              Potraviny, jídla, nápoje
              Vaření
              Sporty
              Hudba, film, divadlo
              Škola, školní vybavení, činnosti
              Svátky (vánoce, velikonoce...)
              Cestování
              Středověk
              domácí práce
              Na stavbě
Vztahy slov
              základní synonyma a antonyma
              Platz X Stelle X Ort
              Ende X Schluss X endlich X schließlich
              machen X tun
              akzeptieren X annehmen X aufnehmen X empfangen
              früh X bald
              lachen X lächeln, klingen X klingeln
              Vztahy slov: mix

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu.
Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Děkujeme za pochopení.

Odeslat
NAPIŠTE NÁM