Přehled všech témat


Gramatika

Procvičit »
Členy
              Členy určité
              Členy určité a neurčité
              Nulový člen
              Členy: mix
Podstatná jména
              Se čl. neurčitým
              Množné číslo
              Podstatná jména: mix
              Skloňování podst. jmen
                          Slabé skloňování podst. jm.
Přídavná jména
              Stupňování příd. jm. (a příslovcí)
                          Pravidelné stup. příd. jm. (a přísl.)
                          Nepravidelné stup. příd. jm.
              Skloňování příd. jmen
                          Skloňování příd. jm. po čl. urč.
                          Skloňování příd. jm. po čl. neurč.
                          Skloňování příd. jm. po množ. čís.
                          Skloňování příd. jm. po zájmenech
                          Skloňování příd. jm. po nulovém čl.
              Přídavná jména: mix
Příslovce
              Zájmenná příslovce
                          Tázací příslovce
Předložky
              Předložky se 3. pádem
              Předložky se 4. pádem
              Předložky se 3. a 4. pádem
              Předložky s 2. pádem
              Předložky: mix
Zájmena
              Osobní zájmena
              Přivlastňovací zájmena
              Tázací zájmena
              Ukazovací zájmena
              Neurčitá zájmena
              Zájmena: mix
Slovesa
              Přítomný čas
                          Slovesa sein a haben
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá slovesa - přítomný čas
                          Silná slovesa – přítomný čas
                          Způsobová (modální) slovesa - přítomný čas
                          Přítomný čas: mix
              Préteritum
                          Slabá (a zvratná) slovesa – préteritum
                          Silná slovesa – préteritum
                          Způsobová (modální) slovesa – préteritum
                          Préteritum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden – préteritum
                          Smíšená slovesa – préteritum
              Perfektum
                          Slovesa s odluč. a neodluč. předponami
                          Slabá (a zvratná) slovesa – perfektum
                          Silná slovesa – perfektum
                          Způsobová (modální) slovesa – perfektum
                          Perfektum: mix
                          Slovesa sein, haben a werden - perfektum
              Budoucí čas
                          Budoucí čas za pomoci slovesa werden
              Trpný rod průběhový
                          Trpný rod přítomného času
                          Trpný rod budoucího času
                          Trpný rod préterita a perfekta
              Ustálené vazby
                          Ustálené vazby sloves
Spojky
              Spojky podvojné
              Spojky als a wie
              Spojky als a wenn
              Spojky weil a denn
Stavba vět
              Pořádek slov ve větě
                          Pořádek slov ve větách oznamovacích a tázacích
                          Pořadí předmětů ve větě
                          Závislý infinitiv sloves ve větě (infinitiv s "zu")
                          Pořádek slov ve větě: mix
              Pořádek slov ve větě po spojkách
                          Pořádek slov ve větě po spoj. souřadících
                          Pořádek slov ve větě po spoj. podřadících
                          Po spojkách: mix
              Zápor
              Předložkové vazby
                          Předložkové vazby sloves
                          Předložkové vazby příd. jmen

Slovíčka

Procvičit »
              Les
              Pohádky
              V restauraci
              Nouzové situace
              Zahrada

Nechte nám zprávu

Narazili jste na chybu v aplikaci? Máte nápad na vylepšení?

Čeho se zpráva týká?

Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé

Text zprávy

E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět)


Odeslat
NAPIŠTE NÁM